March 2020


17.03.2010 – 17.03.2020
10 ANNUS DE OFITZIALIDADI DE IS ARRÈGULAS.Funt passaus dexi annus de candu sa Provìntzia de Casteddu (oi Tzitadi Metropolitana de Casteddu) at adotau Is Arrègulas che a sardu campidanesu normau cun delìbera de su Consillu provintziali nr 17 de su 17 de martzu 2010.
A sighiri su Comunu de Cabuderra puru dd’at adotau cun delìbera de su Consillu comunali nr 28 de su 20 de su mesi de Làmpadas de su 2013.
Sperimentau in duas provìntzias: sa de Casteddu e sa de su Campidanu de Mesu e in d-unas bintena de comunus de sa Sardìnnia de giossu.

arregulas-cover

 

 

S’Acadèmia de su Sardu onlus sighit a mandai ainnantis sa faina «PO UNA SCOLA BILÌNGUA», cumentzada su 25 de maju de su 2018 cun su cumbènniu «Poita in sardu?» in Casteddu. Cun custa faina s’Acadèmia ponit in donu in su blog suu su mòlliu po pediri s’imparu de sa Lìngua sarda in sa Scola de gradu I (Scola de sa pipiesa e Scola primària) e po sa Scola segundària de gradu I (o Scola mesana de gradu I). Scarrighendi in donu de su blog nostu su mòlliu in formau pdf dònnia babbu e dònnia mama ddu podit imperai po pediri s’imparu de su sardu po is pipius e piciocheddus insoru, cunforma a su chi narat sa L. nr 482/1999 po s’amparu e s’avaloramentu de is lìnguas de minoria. Arregordai-sì ca su sardu sighit a bivi chi ddu fueddaus e ddu scrieus.

S’Acadèmia de su Sardu onlus sighit a mandare ainnantis sa faina «PRO UN’ISCOLA BILÌNGUA», incumentzada su 25 de maju de su 2018 cun su cumbènniu «Poita in sardu?» in Casteddu. Cun custa faina s’Acadèmia ponet in donu in su blog sou su mòdulu pro pedire s’imparu de sa Limba sarda in s’Iscola de gradu I (Iscola de sa pitzinnesa e Iscola primària) e pro S’Iscola segundària de gradu I (o Iscola mesana de gradu I). Iscarrighende in donu de su blog nostru su mòdulu in fromadu pdf donzi babbu e donzi mama podet pedire s’imparu de su sardu pro sos pitzinnos e sos piseddos issoro, cunforma a su chi narat sa L. nr 482/ 1999 pro s’amparu e s’avaloramentu de sas limbas de minoria. Amentade-bos chi su sardu sighit a bìvere si lu faeddamus e l’iscriimus.

A mellus biri.

Modulo per Sardo a Scuola L. nr 482 del 1999

Un’aina de importu mannu po su bilinguismu cumpriu.

IMG-20200306-WA0046

COMUNICAU DE SU PRESIDENTI
Biu su Decretu de su Guvernu asuba de su perìgulu de su coronavirus fatzu sciri ca totu is presentadas de Su Sardu Standard calendarisadas po su mesi de martzu funt annuddadas e stesiadas apustis de s’emergèntzia sanidària. Ddas arrecuperaus prus ainnantis cun dii de torrai a cuncordai.

Faeus sciri ca sa presentada de Su Sardu Standard de Pula, prevìdia po su 6 de martzu, est suspèndia e stesiada cun dii chi at a essi stabilèssia prus ainnantis.