March 2010


In Cabuderra su comunu at apariciau duus cursus de formatzioni in lìngua sarda po is dipendentis comunalis, cun sa tenta de afortiai s’imperu de su sardu aìnturu de s’aministratzioni pùbrica. Funt finantziaus cun su dinai de sa lei 482/99. Is letzionis funt su martis e sa giòbia a mangianu. Su maistu est Màssimu Madrigale chi at a imperai is Arrègulas comenti a standard po scriri su campidanesu.

Paricis agentzias ant chistionau de s’aprovu de is Arrègulas de sa Provìntzia de Casteddu. Grandu prexu po una detzisioni stòrica pigada a totòmini, manca e dereta impari, in su surcu de sèculus e sèculus de connotu literàriu chi is Sardus etotu ant bòfiu. Cun custa delìbera sa Provìntzia de Casteddu at fatu biri comenti tocat a si movi po fai sa cosa de manera democràtica e cunforma a sa fueddada de su logu. Unas cantu agentzias e giassus:

Libero news

Ad Maiora Media

Sardegna Oggi

Asca

Sardegna Democratica

Il Riformista

Universidadi de Casteddu

Disterraus Sardus

Giuventudi Indipendentista

Blog Cagliari

Oi su gr de “Radio Sardinia” at torrau a chistionai de s’aprovu de su standard campidanesu de is Arrègulas. In bàsciu totu su comunicau.

Su Consillu provinciali de Casteddu at aprovau a s’unanimidadi ariseu in sa setziada cosa sua s’adotzioni de Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu de sa Norma Campidanesa de sa Lìngua Sarda scritas de su Comitau Scientìficu po sa Norma Campidanesa de su Sardu Standard, cumenti e standard ufitziali de sa scridura in sardu Campidanesu.

Siat su presidenti Milia chi is atrus consilleris ant postu in craru in is interventus cosa insoru s’importu cuncretu e simbòlicu de custu grandu passu chi sa Provìncia de Casteddu at detzìdiu de fai, bantendi su grandu traballu chi at fatu s’Acadèmia de su sardu. Cumunu s’arreconnoscimentu de una dòpia norma de su sardu puru. In Casteddu is sardus chistionant e depint scriri in campidanesu.

Ant fatu puru unas cantu cunsideratzionis stòricas narendi ca su sardu arriscat de si sperdi poita ca ddu chistionaus sèmpiri prus pagu, prus de totu is giòvunus. Is consilleris puru ant chistionau totus in italianu, sceti Palmas e Monni ant chistionau in sardu.

Su presidenti Milia at fatu s’esèmpiu cosa suu narendi ca a printzìpiu de is annus ‘80 issu e totu fut stètiu crìticu meda po sa polìtica de is catalanus chi iant postu sa lìngua insoru in is istitutzionis pùbricas arrischendi de “provincializai” tropu sa regioni cosa insoru. Ma oi bireus ca no est aici e ca nci funt arranèscius a cresci economicamenti e culturalmenti e ant afortiau s’identidadi insoru cun is elementus fundamentalis de sa lìngua e de sa stòria de su pòpulu.

Ascurta

Teneus su praxeri de pubricai sa fueddada de Giusepi Pramas, su presidenti de sa cumissioni cultura de sa Provìntzia de Casteddu, chi at lìgiu eriseru ananti de su Consillu provintziali po s’aprovu de is Arrègulas. In is fueddus suus podeus ligi totu s’impìnniu chi nci at postu in custa faina.

Consilleras stimadas e Consilleris stimaus !

Oi su Consillu provintziali nostu s’est atobiau po avotai una de is prus chistionis mannas chi ddi funt atressadas in sa stòria sua. Difatis sa chistioni de sa dii chi depeus aprovai est s’afillamentu de sa Lìngua nosta. E po Lìngua nosta bollu nai sa lìngua sarda, sa prus lìngua antiga de is chi s’òmini fueddat oi in Sardìnnia, sa lìngua nosta de bratzolu.

Ma, si mi permiteis, oi su Consillu de sa Provìntzia de Casteddu, chi est su de sa capitali de sa Sardìnnia, Consillu aundi nosu setzeus, collegas stimadas e stimaus, at a ditzidi cosa chi no est sceti de is temas de prus importu mannu de sa stòria sua, ma est fintzas de is prus mannas, o, mellus, mannas duas bortas.

Difatis est manna una borta ca cun s’afillamentu de sa norma campidanesa chi agataus in su lìburu Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu de sa Norma Campidanesa de sa Lìngua Sarda su Consillu nostu arreconnoscit a manera crara e a manera chi no si potzat prus torrai su carru agoa, sa Lìngua sarda, sciendi, paris, ita bolit nai Lìngua sarda, chi est una lingua a duas bariedadis, chi tenint sa pròpiu dinnidadi, sa bariedadi campidanesa e sa bariedadi logudoresa; sciendi ca innoi seus faendi s’afillamentu de su Campidanesu, sciendi ita bolit nai Campidanesu, chi est su Campidanesu mannu de is Cantadoris, duncas unu Campidanesu in pitzus de dònnia dialetu, arricu meda de traditzioni, de literadura e de grandesa; sciendi ancora comenti custu Campidanesu tocat a ddu scriri, cali est sa fonètica sua, su fueddàriu suu, e aici nendi, pròpiu comenti is àteras lìnguas mannas, che su tedescu, su frantzesu o s’italianu chi ddis ant donaus arrègulas craras de ponni a menti po s’ortografia, sa gramatica, sa sintassi e su fueddàriu cosa insoru.

Ma su chi custu Consillu at a ditzidi oi, collegas stimadas e stimaus, est mannu a duas bortas, ca cun su votu suu issu at a ponni a caminai ideas e cosa scìpia giai de diora, ma chi fintzas a oi funt abarradas unu pensamentu, duncas teoria, teoria manna, ma teoria! Boleus arregordai su pensamentu de Antoni Gramsci, chi po malasorti nosta iat insertau, ca a pensadori mannu iat scritu in is lìteras de su càrceri su pistighinzu cosa sua ca a is pipius ddis depiant permiti de fueddai su sardu, ca in logu de su sardu, lìngua de bratzolu, arrica de totu, iant imparau, comenti est sutzèdiu diaderus, un’italianu stràngiu, pòburu de fueddus e sene gramàtica, insoma in pasi de fueddai unu sardu perfetu in totu iant imparau unu linguatzu!

Intzandus, est lòmpia s’ora de ponni a caminai custas teorias, ca su sardu tocat a ddu fueddai e a ddu scriri! Po custu su votu nostu, collegas stimadas e stimaus, est mannu duas bortas, ca oi su Consillu no ditzidit sceti, e scusai si est pagu, su tempus benidori de sa Lìngua nosta, ma ponit fini a sa persecutzioni contras de su sardu e de chini ddu fueddat

E ponit a triunfai democratzia, is paris oportunidadi, s’agualàntzia, ponit a triunfai sa Costitutzioni nosta, chi a s’art. 6 narat: La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Finas su gr de “Radio Sardinia” de Santu Baìngiu, cundùsiu de Verònica Atzei, at mandau sa nova de sa Provìntzia de Casteddu e de is Arrègulas. Allodda innoi.

Sa Provìncia de Casteddu po su sardu.

Cras mèrcuris su 17 de martzu in su Palàtziu de su Visurrei, “Piazza Palazzo”, in Casteddu de Susu, a primitziai de is 11.00 de a mangianu, su Consillu provintziali de Casteddu at a avotai s’afillamentu de is Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu de sa Norma Campidanesa de sa Lìngua Sarda scritas de su Comitau Scientìficu po sa Norma Campidanesa de su Sardu Standard.

Est una proposta de standardizatzioni de su sardu chi tenit contu de is diferèntzias intra is duas macrovariedadis prus mannas de sa lìngua nosta, su campidanesu e su logudoresu.

Ascurta

“Ite nobas” su programa de Toninu Bussu in “Radio Nùgoro Centrale” at chistionau de s’avotu de sa Provìntzia de Casteddu apitzus de is “Arrègulas”. Gràtzias a Toninu e a su programa de issu po s’importu chi at donau a custu acontèssiu. Ligei-sì sa nova innoi in bàsciu.

Die de importu mannu oje in Casteddu pro sa limba campidanesa

Ischimus chi medas puntan a una limba sarda unificada, mentres ateros marcan chi est zustu a mantenner sa doppia norma de su logudoresu in su capu de susu e su campidanesu in su capu ‘e josso.

Pacu prus de un annu fachet est naschia s’Academia pro sa limba sarda chi est gherrande pro defender siat su logudoresu e siat su campidanesu.

E pro mustrare chi su campidanesu tenet istoria, tradissiones e regulas, an pubblicau unu libru cun sas normas de su campidanesu.

E oje però est una die de grandu importu ca su cossizu provinciale de Casteddu faghet sua ufficialmente sa norma campidanesa e at a botare de poder impreare in sos attos suos in limba sarda sas ‘Arregulas po ortografia, fonetica, morfologia e fueddariu de sa norma campidanesa de sa limba sarda’ iscrittas dae su comitau iscientificu pro sa norma campidanesa de su sardu standard.

Duncas si su cussizu provinciale de Casteddu at a facher attos o pubblicassione in limba las fachet ponende in mente a custas normas iscrittas dae su comitau iscientificu.

Como bisonzu de s’impignare pro facher in modu chi, pro narrer, su cossizu provinciale de Nugoro approvet sas regulas pro s’ortografia, fonetica, morfologia e fueddariu de sa norma logudoresa de sa limba sarda.

MÈRCURIS SU 17 de MARTZU DE SU 2010

in su Palàtziu de s’Urrei

“Piazza Palazzo”

Casteddu de Susu

a primitziai de is 11.00 de a mangianu

Su Consillu provintziali de Casteddu at a avotai s’afillamentu de is

Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu

de sa Norma Campidanesa de sa Lìngua Sarda

scritas de su Comitau Scientìficu po sa Norma Campidanesa de su Sardu Standard.