May 2019


IMG-20190525-WA0023

IMG-20190504-WA0001

S’Acadèmia de su Sardu onlus fait sciri ca eriseru in su cungressu suu in Casteddu eus torrau a annoai is òrgunus prevìdius de sa Carta. Est a nai: su Diretivu e su Boddeu Scientìficu nous.
A Massimo Madrigale ddu ant elìgiu presidenti nou.
Imprus s’Acadèmia torrat gràtzias medas a Alessandro Pintus po ai ghiau s’assòtziu nostu apustis de Oresti Pili.
Acadèmia de su Sardu onlus fait sciri a totu is tesseraus ca cras de a merii at a essi fatu su Cungressu po torrai a annoai, cunforma a sa Carta, su Diretivu, su Boddeu Scientìficu e po eligi su presidenti nou.
Craramenti s’Acadèmia at a sighiri su tretu fatu finsas a imoi cun Oresti Pili e Alessandro Pintus, in sa faina de amparu e promovidura de su Sardu in dònnia e calisisiat logu de sa sotziedadi sarda.