March 2013


Sàbudu 23 de martzu a is 17:30 anca s’Aposentu de su Consillu Comunali de Cabuderra s’at a fai sa presentada de sa faina discogràfica

“Dotrinas de Cabuderra – Raccolta di preghiere della tradizione capoterrese in lingua sarda”

dotrinas

Is DOTRINAS, che is àteras 6 fainas cun su siddu de s’Acadèmia, funt scritas ponendi in fatu a is Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu de sa Norma Campidanesa de sa Lìngua Sarda”, achìpia de sa Provìntzia de Casteddu tres annus a oi, su 17 de martzu de su 2010.

Ant a chistionai:

Francesco Dessì (Sìndigu de Cabuderra), Salvatore Lai (Assessori a sa Lìngua Sarda de su Comunu de Cabuderra), Francesco Siciliano (Assessori a is siendas culturalis de sa Provìntzia de Casteddu), Claudio Uccheddu (Presidenti de sa Comissioni Cultura de sa Provìntzia de Casteddu), Leonardo Sarigu (Dirigidori de sa Scola Tzìvica de Mùsica de Cabuderra), Oreste Pili (Presidenti de s’Acadèmia de su Sardu Onlus) e Don Sadro Zucca (Crèsia de Sant’Efis in Cabuderra). Nci ant a essi puru Luigina Cappai, Ida Lai, Maria Rita Lai, Fortunata Putzu, Barbara Meloni e Giovanna Casu, chi ant nau is pregadorias.

Logu po ponni sa màchina e po intrai de bia Cimarosa.

DOTRINAS locA4_inkjet

Custu domìnigu a is 17:00 ande s’Aposentu de is Atòbius de sa Fiera de su Tapetu s’at a fai sa presentada de su lìburu “In Mòguru a is tempus nostus…”, a incuru de Stefano Cherchi.

manifesto Cherchi Mogoro 30x43

Su lìburu est s’arresultau de unu traballu incarrerau de su Comunu de Mòguru in su 2011; cuàturu giòvunus mogoresus (Tatiana Frau, Lara Melis, Genita Grussu e Giacomo Orrù) ant abisitau is mannus de sa bidda po ddi preguntai de contai su chi s’arregordànt de candu fiant pipius. Apustis, totu su chi est stètiu arregistrau ddu ant scritu in mogoresu e traballau cun incuru e, gràtzias a su traballu de Stefano Cherchi su Dotori, chi at cuntzertau totu su progetu, est stètiu imprentau su lìburu chi domìnigu at a essi presentau a totus.

A sa presentada ant a intervenni:

M. Cristiana Scanu s’assessori, po una presentada curtza de su traballu fatu;

Oreste Pili, Presidenti de s’Acadèmia de su Sardu onlus, chi at a chistionai apitzu de “Sa normalisadura de is lìnguas chena stadu: s’esempru de su campidanesu”;

su curadori Stefano Cherchi cun “Sa lìngua de is mogoresus de oi: sardu sintzillu o porceddinu?”

e sa sotziòloga Anna Oppo, cun s’arrelata “De m’arregordu: gesti, parole e ritmi del mondo che abbiamo perduto”.

A Sandro Broccia su Sìndigu sa tarea de fai s’acabu de is contus.

Totus funt cumbidaus a partitzipai!