locandina02

Sàbudu 13 de su mesi de Argiolas a is 6 de a merii in Domu Melis, cursu Gramsci in Cabuderra

“Po una polìtica democratìca de sa Lìngua Sarda” – Propònnida de una lei regionali noa apitzus de sa Lìngua Sarda.

Ant a chistionai: Salvatore Melis (Segretàriu Natzionali RossoMori), Eduardo Blasco Ferrer (Professori Ordinàriu de Linguistìca Sarda, Universidadi de Casteddu), Oreste Pili (Presidenti de s’Acadèmia de su Sardu Onlus), Salvatore Lai (Assessori Comunali de sa Lìngua Sarda), Fernando Pisu (Presidenti Assòtziu Parcu Culturali “Cantadoris”), Paolo Zedda (Presidenti de s’àrea temàtica Lìngua Sarda RossoMori) e is arrapresentantis de is Tzìrculus RossoMori.

Ddoi ant a essi puru: su Sìndigu de Cabuderra Francesco Melis e s’Assessori de sa Cultura Carla Melis.

LOCANDINA ATOBIU

Sàbudu 23 de martzu a is 17:30 anca s’Aposentu de su Consillu Comunali de Cabuderra s’at a fai sa presentada de sa faina discogràfica

“Dotrinas de Cabuderra – Raccolta di preghiere della tradizione capoterrese in lingua sarda”

dotrinas

Is DOTRINAS, che is àteras 6 fainas cun su siddu de s’Acadèmia, funt scritas ponendi in fatu a is Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu de sa Norma Campidanesa de sa Lìngua Sarda”, achìpia de sa Provìntzia de Casteddu tres annus a oi, su 17 de martzu de su 2010.

Ant a chistionai:

Francesco Dessì (Sìndigu de Cabuderra), Salvatore Lai (Assessori a sa Lìngua Sarda de su Comunu de Cabuderra), Francesco Siciliano (Assessori a is siendas culturalis de sa Provìntzia de Casteddu), Claudio Uccheddu (Presidenti de sa Comissioni Cultura de sa Provìntzia de Casteddu), Leonardo Sarigu (Dirigidori de sa Scola Tzìvica de Mùsica de Cabuderra), Oreste Pili (Presidenti de s’Acadèmia de su Sardu Onlus) e Don Sadro Zucca (Crèsia de Sant’Efis in Cabuderra). Nci ant a essi puru Luigina Cappai, Ida Lai, Maria Rita Lai, Fortunata Putzu, Barbara Meloni e Giovanna Casu, chi ant nau is pregadorias.

Logu po ponni sa màchina e po intrai de bia Cimarosa.

DOTRINAS locA4_inkjet

Comenti est scritu in sa nova de su Comunu:

“Po sa primu borta s’introdusidura est in duas lìnguas, in sardu e in italianu. Custu po amostai chi su sardu podit argumentai una matèria tènnica e spetziali puru che a su cumpudu”.

Innoi eis a agatai sa nova e su .PDF de su cumpudu, unu traballu scritu ponendi infatu a is “Arrègulas“.

Su Comunu de Cabuderra at stabilèssiu unu cuncursu literàriu in lìngua sarda intitulau a is poetas cabuderresus “Tziu Boicu Pianu e Tziu Firei Lai”.

Su concursu est apitzus de sa storiedda a sa manera de is contixeddus de Esopu, aundi is animalis bivint, fueddant e scramentant che a s’òmini. In sa storiedda s’agatat giai sèmpiri su scramentu postu po imparai.

Sa Provìncia de Casteddu at agiudau po su finantziamentu de su cuncursu.

Is fainas ant a depi essi intregadas intra de is 13:00 de su 4 de su mesi de Làmpadas (deliberatzioni de sa Giunta Comunali de su 27/04/2012).

Bandu in campidanesu

Bandu in cadelanu

Bandu in logudoresu

Bandu in tataresu

Bandu in tabarchinu

Bandu in gadduresu

Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu de sa norma campidanesa de sa Lìngua Sarda

Cenàbara su 24 de su mesi de làmpadas 2011, a is 5 de a merii in sa Domu Comunali de Cabuderra, nci at a essi sa presentada de su

DFC (Dizionario Fondamentale del Campidanese) e fueddàriu Cabuderresu

Saludus:
Francesco Dessì, Sìndigu de Cabuderra

Oresti Pili, Assessori a sa Lìngua sarda

Ant a arrelatai:
Prof. Eduardo Blasco Ferrer

Prof. Stefano Cherchi

Prof. Giuseppe Pili

Prof. Amos Cardia

Anselmo Desogus

At a benni:
Graziano Milia, Presidenti de sa Provìntzia de Casteddu

Cuncordat su traballu:
Prof. Emanuele Atzori

Benei ca faeus tretu bonu!

Cumbidu DFC

In Cabuderra me is diis 7, 8, 9 e 10 de su mesi de ladàmini (ottobre) s’at a afestai Sa Dii de sa Lìngua Sarda, aundi totus ant a fueddai in sardu, in cumpangia de lìburus (Su ditzionàriu de sa Domu de Giuseppe Pili;  Paleosardo – Le radici linguistiche della Sardegna neolitica di prof. Eduardo Blaco Ferrer; Su Vangelu de Giuanni tradùsiu de Pedru Cruccas) mùsica (Tribulia, BentesoiDr. Drer & CRC Posse) e cultura  cun sa cumèdia Maria Concepita de Antoni Garau presentada de su Gruppo Teatrale dell’UTE’ e cun s’arrelata Chelu isteddau e credèntzias populares de Tonino Bussu, visu-presidenti de s’Acadèmia.
Sa Dii de sa Lìngua Sarda dd’at cuncordada s’Aministratzioni comunali de Cabuderra, aundi Oresti Pili, chi est su Presidenti de s’Acadèmia de su Sardu onlus, est assessori a sa Cultura e Lìngua Sarda
 

Locandina