Cun s’amosta “Su pòpulu de brunzu – s’amosta” de Angela Demontis, chi dda at cuncordada gràtzias a s’agiudu de sa Provìntzia de Casteddu, setori polìticas culturalis, s’enti casteddaju at incingiau de manera ofitziali is Arrègulas. Difatis  custa est sa primu bessida apustis de s’aprovu de s’afillamentu de su standard po sa norma campidanesa de sa lìngua sarda. Totu is pannellus e su catàlugu de s’amosta funt in italianu, sardu e ingresu; sa furriadura in sardu dda at fata Ivo Murgia cunforma a su standard de is Arrègulas.

S’amosta dda ant a incingiai custa giòbia a is 5 de a merii in su Museu Archiològicu de Casteddu, cun Gratzianu Milia, Pieru Comandini e Marcu Minoja.

At a fai a dda biri finsas a su 15 de làmpadas.

Su pòpulu de brunzu

Su cìrculu “Su Nuraghe” de Biella si-ndi prexat de s’afillamentu de is Arrègulas de sa Provìntzia de Casteddu chi cun d-una detzisioni stòrica e pigada e totòmini, ddu torraus a nai ca nci dexit, at stabilèssiu de imperai custu standard po sa scridura de sa fueddada campidanesa de sa lìngua sarda. Su prexu de custus fradis nostus e finsas su prexu nostu, ca seus sigurus ca si seus incarreraus in sa caminera giusta po unu caminu de unioni de is Sardus arrespetendi s’arrichesa de su sardu. Una lìngua sarda a duas normas, custa est sa polìtica linguìstica nosta e sa polìtica linguìstica chi is Sardus etotu ant mandau ainnantis finas a oi e chi duncas agradessint. Su caminu nostu si movit cunforma a sa lei 482/99, chi chistionat de fueddadas stòricas, e duncas campidanesu e logudoresu, e no de imbentus chi no tenint literadura e chi is Sardus no ant a arriciri mai.

Biella

Sa “Gioventudi Indipendentista” funt po sa dòpiu norma e funt de acòrdiu cun sa polìtica linguìstica de sa Provìntzia de Casteddu chi at deliberau de adotai su standard de is Arrègulas po scriri su campidanesu. Is giòvunus indipendentistas in su comunicau insoru, acrarant ca no funt de acòrdiu mancu po nudda cun iRS e cun Sardigna Natzione, chi ant criticau sa Provìntzia, e prus pagu puru cun sa LSC. Segundu issus sa polìtica de unu standard a dòpiu norma campidanesu-logudoresu est sa prus moderna e democràtica, s’ùnica chi tenit fundamentu in su conntu e chi podit uniri diaderus is Sardus.

Comunicau

In Cabuderra su comunu at apariciau duus cursus de formatzioni in lìngua sarda po is dipendentis comunalis, cun sa tenta de afortiai s’imperu de su sardu aìnturu de s’aministratzioni pùbrica. Funt finantziaus cun su dinai de sa lei 482/99. Is letzionis funt su martis e sa giòbia a mangianu. Su maistu est Màssimu Madrigale chi at a imperai is Arrègulas comenti a standard po scriri su campidanesu.

Paricis agentzias ant chistionau de s’aprovu de is Arrègulas de sa Provìntzia de Casteddu. Grandu prexu po una detzisioni stòrica pigada a totòmini, manca e dereta impari, in su surcu de sèculus e sèculus de connotu literàriu chi is Sardus etotu ant bòfiu. Cun custa delìbera sa Provìntzia de Casteddu at fatu biri comenti tocat a si movi po fai sa cosa de manera democràtica e cunforma a sa fueddada de su logu. Unas cantu agentzias e giassus:

Libero news

Ad Maiora Media

Sardegna Oggi

Asca

Sardegna Democratica

Il Riformista

Universidadi de Casteddu

Disterraus Sardus

Giuventudi Indipendentista

Blog Cagliari

Oi su gr de “Radio Sardinia” at torrau a chistionai de s’aprovu de su standard campidanesu de is Arrègulas. In bàsciu totu su comunicau.

Su Consillu provinciali de Casteddu at aprovau a s’unanimidadi ariseu in sa setziada cosa sua s’adotzioni de Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu de sa Norma Campidanesa de sa Lìngua Sarda scritas de su Comitau Scientìficu po sa Norma Campidanesa de su Sardu Standard, cumenti e standard ufitziali de sa scridura in sardu Campidanesu.

Siat su presidenti Milia chi is atrus consilleris ant postu in craru in is interventus cosa insoru s’importu cuncretu e simbòlicu de custu grandu passu chi sa Provìncia de Casteddu at detzìdiu de fai, bantendi su grandu traballu chi at fatu s’Acadèmia de su sardu. Cumunu s’arreconnoscimentu de una dòpia norma de su sardu puru. In Casteddu is sardus chistionant e depint scriri in campidanesu.

Ant fatu puru unas cantu cunsideratzionis stòricas narendi ca su sardu arriscat de si sperdi poita ca ddu chistionaus sèmpiri prus pagu, prus de totu is giòvunus. Is consilleris puru ant chistionau totus in italianu, sceti Palmas e Monni ant chistionau in sardu.

Su presidenti Milia at fatu s’esèmpiu cosa suu narendi ca a printzìpiu de is annus ‘80 issu e totu fut stètiu crìticu meda po sa polìtica de is catalanus chi iant postu sa lìngua insoru in is istitutzionis pùbricas arrischendi de “provincializai” tropu sa regioni cosa insoru. Ma oi bireus ca no est aici e ca nci funt arranèscius a cresci economicamenti e culturalmenti e ant afortiau s’identidadi insoru cun is elementus fundamentalis de sa lìngua e de sa stòria de su pòpulu.

Ascurta

Finas su gr de “Radio Sardinia” de Santu Baìngiu, cundùsiu de Verònica Atzei, at mandau sa nova de sa Provìntzia de Casteddu e de is Arrègulas. Allodda innoi.

Sa Provìncia de Casteddu po su sardu.

Cras mèrcuris su 17 de martzu in su Palàtziu de su Visurrei, “Piazza Palazzo”, in Casteddu de Susu, a primitziai de is 11.00 de a mangianu, su Consillu provintziali de Casteddu at a avotai s’afillamentu de is Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu de sa Norma Campidanesa de sa Lìngua Sarda scritas de su Comitau Scientìficu po sa Norma Campidanesa de su Sardu Standard.

Est una proposta de standardizatzioni de su sardu chi tenit contu de is diferèntzias intra is duas macrovariedadis prus mannas de sa lìngua nosta, su campidanesu e su logudoresu.

Ascurta

“Ite nobas” su programa de Toninu Bussu in “Radio Nùgoro Centrale” at chistionau de s’avotu de sa Provìntzia de Casteddu apitzus de is “Arrègulas”. Gràtzias a Toninu e a su programa de issu po s’importu chi at donau a custu acontèssiu. Ligei-sì sa nova innoi in bàsciu.

Die de importu mannu oje in Casteddu pro sa limba campidanesa

Ischimus chi medas puntan a una limba sarda unificada, mentres ateros marcan chi est zustu a mantenner sa doppia norma de su logudoresu in su capu de susu e su campidanesu in su capu ‘e josso.

Pacu prus de un annu fachet est naschia s’Academia pro sa limba sarda chi est gherrande pro defender siat su logudoresu e siat su campidanesu.

E pro mustrare chi su campidanesu tenet istoria, tradissiones e regulas, an pubblicau unu libru cun sas normas de su campidanesu.

E oje però est una die de grandu importu ca su cossizu provinciale de Casteddu faghet sua ufficialmente sa norma campidanesa e at a botare de poder impreare in sos attos suos in limba sarda sas ‘Arregulas po ortografia, fonetica, morfologia e fueddariu de sa norma campidanesa de sa limba sarda’ iscrittas dae su comitau iscientificu pro sa norma campidanesa de su sardu standard.

Duncas si su cussizu provinciale de Casteddu at a facher attos o pubblicassione in limba las fachet ponende in mente a custas normas iscrittas dae su comitau iscientificu.

Como bisonzu de s’impignare pro facher in modu chi, pro narrer, su cossizu provinciale de Nugoro approvet sas regulas pro s’ortografia, fonetica, morfologia e fueddariu de sa norma logudoresa de sa limba sarda.

MÈRCURIS SU 17 de MARTZU DE SU 2010

in su Palàtziu de s’Urrei

“Piazza Palazzo”

Casteddu de Susu

a primitziai de is 11.00 de a mangianu

Su Consillu provintziali de Casteddu at a avotai s’afillamentu de is

Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu

de sa Norma Campidanesa de sa Lìngua Sarda

scritas de su Comitau Scientìficu po sa Norma Campidanesa de su Sardu Standard.

Custu sàbudu in Gèsigu in su “Centro Servizi S’Ulivàriu” a is 6 de a merii, ant a presentai is “Arrègulas”. Ddu at a fai Emìdiu Còntini, su presidenti de su “Sistema Bibliotecario Joyce Lussu”. Impari cun issu ddoi at a essi finas Oresti Pili, su presidenti de s’Acadèmia de su Sardu onlus.

Gèsigu